ආසි­යානු යොවුන් මේස පන්දු පදක්කම් 12ක් ලංකා­වට

දකුණු ආසි­යානු මේස පන්දු සම්මේ­ල­නයේ අධී­ක්ෂ­ණය යටතේ ශ්‍රී ලංකා මේස පන්දු සංග­මය සංවි­ධා­නය කළ තර­ගා­ව­ලි­යේදී පද­ක්කම්…