මාළු අල්ලන්න ගිය තරුණයා දියේ ගිලී මරුට

යාපනය පොලිස් වසමට අයත් කොළොම්බුතුරෙයි ප්‍රදේශයේ මුහුදු වෙරළේ ධීවර කටයුතු සඳහා ගිය තරුණයෙක් දියේ ගිලී අතුරුදන්ව…