කැරට් 24 රත්තරන්වලින් ‘වැසුණු’ උපන්දින කේක් එකක් කපලා

ඔබේ උපන්දිනයට කැරට් 24 රත්තරන්වලින් ආවරණය කරන ලද තට්ටු තුනේ කේක් එකක් ලැබුණොත් ඔබට දැනෙන්නේ මොනවගේ…