කහ උණ සඳහා ලබාදෙන එන්නතෙහි හිගයක්

කහ උණ සදහා ලබාදෙන එන්නත් වර්ගය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සතුව මේ වන විටත් නොමැති බව වාර්තා වේ.…