කේබල් මද්දකින් අම්මයි දුවයි බේරාගත් වන ජීවියේ විස්මිත මෙහෙයුම

නමට ධර්මද්වීපය වන මෙම කුඩා දිවයිනේ සතර දිග්භාගයේම සෑම දිනකම දඩයක්කරුවන්ගේ ගොදුරු බවට පත්ව අකාලයේ මරණයට…