යාල් නිලා සුඛෝපභෝගී සංචාරක දුම්රිය ගමන් අරඹයි

නව සංචාරක දුම්රිය ගමනාන්ත ඇති කිරීමේ ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ සංකල්පය යටතේ…