සුරතලාගේ වෙසින් ආ මරුවා කතකගේ ජීවිතය උදුරාගනී – ලන්ඩනයෙන් ඇහෙන ඛේදනීය කතාව මෙන්න (Photos)

නිවසේ සුරතලේට ඇති කරන සත්ත්වයන් වුව ද නොසිතූ මොහොතක අපගේ මරණය පවා ළගා කරනවා. එවැනි පුවතක්…