කෝටි 2340 ක එක්ස්ප්‍රස් පර් ල් වන්දිය යටිමඩිගහනා තැතන් නීතිපති වාර්තාවෙන් හෙළිවේ

රුපියල් කෝටි දෙසීයකටත් වැඩි ගණනක් හෙවත් ඩොලර් මිලියන හයයි දශම පහක් රාජපක්‍ෂ පවුලේ එකකුගේ ද සම්බන්ධයෙන්…