එස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා අනතුරේ අතරමැදි පෙත්සම අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

එක්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව මෙරට මුහුදු සීමාවේදී ගිනි ගෙන මුහුදු බත්වීමේ සිද්ධිය හා ඊට අනුබද්ධිත සෙසු අල්ලස්…