කොවිඩ් තොරතුරු වාර්තා කර සිරගත වුණු චීන මාධ්‍යවේදිනියකට නිදහස ?

කොවිඩ් -19 වසංගතය චීනය පුරා ව්‍යාප්ත වීමට ආරම්භ වූ සමය වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිරගත කරන ලද…