ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකාවකට අමෙරිකාවෙන් තල්ලුවක්

අමෙරිකාවේ ඩිජිටල්කරණයේ ඉහළින් වැජඹෙන ව්‍යවසායකයන්, වෘත්තිකයන් ඇතුළු ලාංකිකයන් සමග එක්ව ලංකාවේ එම ක්ෂ්‍රේත්‍රය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමේ…