උණුසුම් කාලගුණය ජූනි මස තෙක් පවතින ලකුණු

පවතින උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය ජුනි මස මුල් සතිය දක්වා පැවතිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.…