ජීවන ගමන නිමා කළ ලොව වයස්ගතම පිරිමියා

ලොව වයස්ගතම පිරිමියා ලෙස ගිනස් වාර්තා අතරට එක්ව සිටි වෙනිසියුලානු ජාතික ‘යුවාන් වින්සෙන්ට් පෙරේස් මෝරා’ 114…