ලෝක අමද්‍යප දිනය අදයි.

ලෝක අමද්‍යප දිනය හෙවත් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ දිනය අද (ඔක්තෝම්බර් 03) යෙදී තිබේ. ඒ හේතුවෙන් අද දිනයේ…