විලී වොන්කාගේ අලුත්ම චොක්ලට් ෆැක්ට්‍රියෙන් යලි හමුවෙමු

“චාර්ලි සහ චොක්ලට් කම්හල “(Charlie and the chocolate factory )කියන්නේ හැමෝම ආදරය කරන සහ පරිකල්පන රසයෙන්…