ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අදයි

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අදට (08) දී තිබෙනවා. මෙවර එහි තේමාව වන්නේ ‘කාන්තාවන් සඳහා ආයෝජනය කරන්න ප්‍රගතිය…