විශ්ව බුද්ධ 29 දක්වා යළි රිමාන්ඩ්…

“විශ්ව බුද්ධ” නමින් පෙනී සිටි චිවරධාරියා ජනවාරි 29 දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස කොළඹ…