රට හරහා දිවීමේ ශූරයා බස්නාහිරින්

48 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා තරගාවලියට සමගාමීව රට හරහා දිවීමේ තරග අද (16) උදෑසන නුවරඑළිය ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාංගනයේ…