‘අයියෝ සාමි’ට ජාත්‍යන්තර ඇගයීමක්

ඉකුත් සමයේ මෙරට තුළ අතිශය ජනප්‍රිය ගීතයක් වූ “අයියෝ සාමී” ගීතය ගායනා කරන වින්ඩි ගුණතිලක ජාත්‍යන්තර…