විමල් නිදොස් කර නිදහස්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නඩුවෙන් නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබෙනවා. ඒ මීගමුව…