හරීන්ගේ කථාවට විමල්ගේ විරෝධය

සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පසුගියදා ඉන්දියාවේ කළ සංචාරයකදි “ලංකාව ඉන්දියාවේ කොටසක්!” යන බරපතළ ප්‍රකාශය හමුවේ ජනාධිපති…