කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව කිඹුලන් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමක්

කොළඹ නගරයේ ගංගා, වැව් සහ ඇළ මාර්ග භාවිත කිරීමේදී අවධානයෙන් පසුවන ලෙස වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට අවවාද…