කරන්ට් වද්දවා පොලිස් කොස්තාපල් බරණ මැරූ හැටි හෙළිවේ

කලා­වැව නාමල් උයන අවට ප්‍රදේ­ශ­වල වසර ගණ­නා­වක් සැරි­ස­ර­මින් සිටි බරණ නමින් ප්‍රච­ලිත දළ ඇතාට විදු­ලිය සැර…