අලුත් වුණු වට්ස්ඇප් එකින් ලැබෙන අලුත්ම වාසිය

මෙටා සමාගම සතු Whatsapp යෙදවුම පරිශීලකයින්ට නව විශේෂාංගයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ තුළින් පරිශීලකයින්ට තම යහළු…

WhatsApp පණිවිඩ නිසා තරුණයෙකුට මරණ දඬුවම

පාකිස්ථානයේ තරුණයෙකුට WhatsApp පණිවිඩ මගින් දෙවියන්ට අවමන් කිරීමේ චෝදනාව මත එරට අධිකරණයක් විසින් මරණ දඬුවම නියම…