ගෙදර ගිනි තියද්දී ‍තමා ඉල්ලා අස් වුණා නම් රටට වෙන්න ගිය දේ ගැන ජනාධිපති කියයි

ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන බව පවසන කිසිදු අපේක්ෂකයෙකු එම ධුරය සතු විධායක බලය අහෝසි කරන බවට…