බැංකු දෙකක් කඩා කැසිනෝ ගහලා – දෙකම ග්‍රාමීය බැංකු

වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි සමූපකාර ග්‍රාමීය බැංකුවක සේප්පුව කඩා රුපියල් කෝටි හයකට අධික වටිනාකමින් යුත් රන් භාණ්ඩ…