සුබසාධක පහසුකම් ඉල්ලන වැඩි පිරිසක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ

සුබසාධක ප්‍රතිලාබ ගෙවිම සඳහා සුදුසු පුද්ගලයාන් හඳුනා ගැනීම සඳහා දැන් පැවැත්වෙන සමීක්ෂණයේදී, වැඩිම ඉල්ලුම්පත් ප්‍රමාණයක් ලැබී…