බදාදා පැය 12ක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ මෙන්න

සපුගස්කන්ද විදුලි උප පොළෙහි හදිසි අළුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් අප්‍රේල් 24 වන බදාදා පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 8.30…