විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් හිටපු ජනපති බිරිඳට තැබූ ආදරණීය සටහන

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය අද (21) සිය 41 වැනි විවාහ සංවත්සරය…