අපි ඔක්කොටම ඕනී රට ණය බරින් මුදාගන්න – ඇමති මනුෂ කියයි

පැලැස්තර විසඳුම් මගින් රට වෙනස් කරන බව පවසමින් කෑ ගැසීම නොව අනාගතවාදීව සිතා, රට ණය බරින්…