මුළු කොළඹටම වතුර නෑ.

අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්ත සඳහා කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (15) දිනයේ ජල සැපැයුම විසන්දි කරනා බව ජාතික…