ජලසම්පාදනයෙන් බෙදන වතුර බිව්වොත් ලෙඩ වෙනවද? අලුත්ම කතාවක් එළියට

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් බෙදා හරින ජලය පානය කිරීමෙන් කොළඹ අවට ප්‍රදේශවල ජනතාවට…

බදාදා පැය 12ක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ මෙන්න

සපුගස්කන්ද විදුලි උප පොළෙහි හදිසි අළුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් අප්‍රේල් 24 වන බදාදා පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 8.30…