වොෂින්ටන් නගරාධිපතිනිය වෙසක් දිනය වෙනුවෙන් ගත් තීරණය

වෙසක් පොහොය දිනය නිළ වශ‍යෙන් පිළිගන්නා බවට වොෂින්ටන් DC නගරාධිපතිනි මියුරියල් බවුසර් මහත්මිය නිළ නිවේදනය නිකුත්…