වරකාපොළ වාහන තදබදයට ලැබෙන විසඳුම

කොළඹ – නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ වරකපොළ නගරය ආශ්‍රිතව ඇති වන දැඩි වාහන තදබදයට පිළියම් ලෙස යෝජනා…