දශක තුනක අඳුරු යුගය නිමාකර අදට වසර 15යි

අද 2024 මැයි 18 වැනිදා. දශක තුනකට අධික කාලයක් තිස්සේ පැවති කුරිරු යුද්ධයෙන් රට නිදහස් වී…