පවිත්‍රා ව හැක් වෙයි

වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව සිය පාලනයෙන්…