වනිඳු එන්නේ නෑ – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් දැනුම් දීමක්

වනිඳු හසරංග IPL තරගාවලිය සඳහා සහභාගී නොවන බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් දැනුම්දීමක් සිදුකර ඇති…