වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් සිහිකරමින් වැල්ලවත්තේදී සැමරුමක්

මෙරට යුද ගැටුම්වල තීරණාත්මක ස්ථානයක් වූ වෙල්ලමුල්ලිවයිකාල් සිහිකරමින් වැල්ලවත්ත වෙරළ තීරයේදී පිරිසක් විසින් අද (18) උදෑසන…