වැලිපැන්න හුවමාරුව යළි විවෘතයි

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න හුවමාරුව මේ වනවිට ගමනාගමනය සඳහා යළි විවෘත කර තිබෙනවා. ගංවතුර හේතුවෙන් එය…