6 වැනි ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ දරුවන්ට පාසලේ දී වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය

අද වනවිට ලෝකයේ පවතින බොහෝ වෘත්තීන් ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ දැකිය නොහැකි වන බවත්, ගෝලීය ආර්ථික…