සුළං බලාගාරයට අකුල් හෙලූ ‘වියත් මග’ ලොක්කා දැන් සජිත් ළඟ

ඉන්දියාවේ අදානි සමූහ ව්‍යාපාරයේ, සුළං බල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැළැක්වීමේ පියවර පිටුපස සිටින්නේ අද විපක්ෂ නායක…