මාස දෙකට සංචාරකයන් හාර ලක්ෂ විසි හයදාහක් ඇවිත්

2024 පෙබරවාරී මාසයේ දී ජනවාරි මාසයේ මෙන් ම, අඛණ්ඩව ලක්ෂ 2ක ඉක්ම වූ සංචාරකයින් පිරිසක් මෙරටට…