වීසා කලබලයට හේතූවූ පුද්ගලයින්ට නීතිමය පියවර

කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ වීසා නිකුත් කිරීමේ අංශයේ කලබලයක් ඇති කළ පුද්ගලයාට සහ සිද්ධිය පටිගත කළ නිලධාරීන්ට…

වීසා ගැටලුවට හඬ නැගූ තරුණයා පොලීසියට- වීඩීයෝ කළ තිදෙනාත් කැඳවලා

ඉකුත් මැයි මස 1 වනදා කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේ වීසා නිකුත් කිරීමේ දී ඇති වු නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් ඇති…