විමල්, ගම්මන්පිල, දිලිත් එක් වී හැදුව අලුත් සන්ධානය මෙන්න

‘එක්ව නංවන රටක් – සතුටු පිරුණු දැයක්’ තේමා කරගනිමින් දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් සහ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක්…