විජයදාසට එරෙහි වාරණය යළි දීර්ඝ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කිරීම සහ ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස්…

විජයදාසගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය ගැන අධිකරණයෙන් තීන්දුවක්

අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂට හා කීර්ති උඩවත්තට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරයේ හා ලේකම්ධුරයේ කටයුතු කිරීමට…

විජයදාසගේ නඩුව නැවතත් විභාගයට

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස විජයදාස රාජපක්ෂ හා වැඩ බලන මහලේකම් ලෙස කීර්ති උඩවත්ත පත්වීම…

විජයදාසට සභාපති තනතුර බෑ අධිකරණයෙන් දැනුම් දීමක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස විජයදාස රාජපක්ෂ සහ වැඩ බලන මහලේකම් ලෙස කීර්ති උඩවත්ත යන…

විජයදාසගේ පත්වීමට එරෙහිව දුමින්ද ඉල්ලූ වාරණයට ඉඩ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පත්කිරීම අභියෝගයට ලක් කරමින් එහි වැඩබලන මහ…