විද්‍යා ඝාතන නඩුවෙන් සභාපති විනිසුරු ඉවත් වූ හේතුව

යාපනයේ සිවලෝගනාදන් විද්‍යා නමැති පාසල් දැරිය පැහැරගෙන ගොස් සමුහ දුෂණයට ලක්කර මරා දැමීමේ සිද්ධිය 2015 වසරේ…