ජේතවනේ පැලුම් ගැන විදුර සතියකින් වාර්තාවක් ඉල්ලයි

අනුරාධපුර ජේතවනාරාම ස්ථූපයේ හතරැස් කොටුවේ සිට පහලට සතර දෙසින් ස්ථූප ගර්භය මැද්දට විහිදී යන පරිදි සිදුව…