අන්තවාදී ආගම් මඩින්නට නව නීති ගේනවා

සමාජ නොසන්සුන්තාවයන් ඇති කරමින් ඇතැම් පුද්ගලයන් විසින් මූලික ආගමික ඉගැන්වීම් විකෘති කිරීම වැළැක්වීමට නව නීති සම්පාදනය…