වික්ටෝරියා වේ ජලය ලීටර් මිලියන 03 දෛනිකව වාෂ්ප වෙයි

පවතින අධික වියළි කාලගුණික තත්ත්වයත් සමඟ වික්ටෝරියා ජලාශයේ ජලය ලීටර් මිලියන තුනක් දෛනිකව වාෂ්ප වන බව…