වික්ටෝරියා ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත වේ.

අඛණ්ඩව ලැබෙනා වැසි හේතුවෙන් වික්ටෝරියා ජලාශයේ ජල ධාරිතාව එහි උපරිම අගයට ලඟාවෙමින් පවති. එම හේතුවෙන් එහි…